Агенттиктин жобосу
1-тиркеме
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 30-июлундагы
№ 383 токтомуна)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги (мындан ары - Агенттик) суу ресурстарын башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндөгү мамилелерди мамлекеттик жөнгө салуучу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп саналат.
 3. Агенттик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
 4. Агенттик өзүнүн ишин түздөн-түз жана ведомстволук органдары аркылуу аткаруу бийлигинин башка органдары, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, суу мамилелеринин субъектилерине кирген юридикалык жана жеке жактар, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен өз ара аракеттенүү менен жүзөгө ашырат.
 5. Агенттик юридикалык жак болуп саналат, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналык системасындагы алыш-бериш жана башка эсептери, ошондой эле мамлекеттик жана расмий тилдерде штамптары, белгиленген үлгүдөгү бланктары жана башка атрибутикасы бар.
 6. Агенттик негизги фонддордон, жүгүртүү каражаттарынан жана башка материалдык баалуулуктардан турган өзүнө бекитип берилген мүлктү оперативдүү башкарат.
 7. Агенттик суу ресурстарын башкаруу, жөнгө салуу жана сарамжалдуу пайдалануу максатында, ошондой эле мамлекеттин менчигинде турган жана ага башкарууга өткөрүп берилген суу чарба инфраструктурасынын объекттерин күтүүгө жана өнүктүрүүгө бөлүнгөн бюджеттик, бюджеттик эмес жана башка каражаттардын тескөөчүсү болуп эсептелет.
 8. Агенттиктин расмий аталышы:

толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги";

- расмий тилде: "Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики";

кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Суу агенттиги";

- расмий тилде: "Водное агентство".

 1. Агенттиктин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев көчөсү, 4 А.
 2. Агенттиктин максаттары
 3. Агенттиктин негизги максаттары:

- суу ресурстарын интеграциялык башкаруу механизмин киргизүү;

- суу ресурстарын, суу чарба инфраструктурасынын, суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү объекттерин туруктуу башкарууну жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыздоо;

- суу ресурстарын башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндө натыйжалуу мамлекеттер аралык кызматташууну камсыздоо жана башка мамлекеттер аралык суу мамилелерин жөнгө салуу.

 1. 3. Агенттиктин милдеттери
 2. Агенттиктин негизги милдеттери:

- суу ресурстарын башкаруу жана пайдалануу чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуу;

- ирригациялык инфраструктуранын, ошондой эле ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү объекттерин өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын суу ресурстары чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуусун өнүктүрүү.

 1. Агенттиктин функциялары
 2. Агенттик өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) мамлекеттик суу саясатын ишке ашыруу функциялары:

- Суу боюнча улуттук кеңештин катчылыгынын функцияларын аткарат;

- мамлекеттик суу саясатын ишке ашырууга багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине киргизет;

- бассейн пландарын иштеп чыгууну уюштурат жана алардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылат;

- башка административдик ведомстволор менен бирдикте климаттын жагымсыз таасирине карата улуттук суу секторунун туруктуулугун камсыздоо, суу ресурстарын түгөнүүдөн жана булгануудан коргоо, суу ресурстарынын жарандык жана өнөр жайлык объекттерге, суу фондунун жана айыл чарба багытындагы жерлерге, табигый экосистемаларга тийгизген зыяндуу таасирин алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу менен байланышкан адаптациялык чараларды иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;

- саркынды сууларды топтоо зоналарын аныктоо боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна белгиленген тартипте киргизет;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында чет өлкөлүк өнөктөштөр жана эл аралык уюмдар менен белгиленген тартипте кызматташат жана суу мамилелери чөйрөсүндөгү мамлекеттер аралык келишимдердин, макулдашуулардын жана конвенциялардын аткарылышын камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында топтолгон суу ресурстарын мамлекеттер аралык бөлүштүрүүнү пландайт жана уюштурат;

2) суу ресурстарын интеграциялык башкаруу боюнча ишти координациялоо жана жөнгө салуу функциялары:

- жер үстүндөгү жана жер астындагы сууларды пайдаланууну жөнгө салуу боюнча ишти координациялайт;

- суу ресурстарын пайдалануу менен байланышкан ишканаларды жана объекттерди долбоорлоодо, жаңысын курууда жана реконструкциялоодо суу ресурстары жөнүндө корутундуларды берет жана макулдашат;

- суу мыйзамдарында каралган учурларда юридикалык жана жеке жактардын суу пайдалануу укугун чектейт же аныкталган мөөнөткө убактылуу токтотот;

- суу объекттерин, суу чарба системаларын жана курулмаларын эксплуатациялоо режимдерин жөнгө салат;

- бассейн пландарын методикалык жактан жетектейт жана аларды иштеп чыгууну координациялайт, ошондой эле алардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылат;

- Суу боюнча бирдиктүү маалыматтык системаны иштеп чыгууну, түзүүнү жана туруктуу иштетүүнү камсыз кылат;

3) суу ресурстарына мониторинг жүргүзүү функциялары:

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана суу пайдалануу субъекттери менен өз ара аракеттенүүдө суу ресурстарынын абалына жана аларды пайдаланууга мониторинг жүргүзөт;

- башка мамлекеттик органдар менен бирдикте Мамлекеттик суу кадастрын иштеп чыгууну жана маалыматтарын мезгил сайын жаңыртууну уюштурат;

- Мамлекеттик мелиоративдик кадастрын жүргүзөт;

- башка мамлекеттик органдар менен ыкчам гидрологиялык жана гидрогеологиялык маалыматтар, өзгөчө кырдаалдар жөнүндөгү маалыматтар жана суу ресурстарынын абалынын өзгөрүшү жана пайдаланышы менен байланышкан башка актуалдуу маалымат менен өз ара алмашуу маселелери боюнча өз ара аракеттенет;

- башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ичүүчү суу менен камсыздоо уюмдары жана көз карандысыз суу пайдалануу субъекттери менен өз ара аракеттенүүдө жер үстүндөгү жана жер астындагы суу объекттеринен суу алуунун көлөмдөрүн, берилген суунун көлөмдөрүн жана бөлүнгөн суунун көлөмдөрүн эсепке алат;

- башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүдө суу ресурстарын пайдалануунун узак мөөнөттүү жана оперативдүү болжолдорун иштеп чыгууну камсыз кылат;

4) суу ресурстарын пайдалануу чөйрөсүндөгү функциялар:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция менен бирдикте төмөнкүлөрдүн сакталышын белгиленген тартипте контролдойт:

суу пайдалануу укугуна уруксаат берилген шарттардын;

юридикалык жактар тарабынан сууну алгачкы эсепке алуу ченемдеринин жана эрежелеринин;

суу чарба системаларын жана курулмаларын куруу, коопсуз эксплуатациялоо, күтүү жана оңдоо эрежелеринин, ченемдеринин жана режимдеринин;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында төмөнкүдөй фактыларды алдын алууну жана аныктоону камсыздайт:

суу объекттеринде жана суу чарба системаларында иштерди сарамжалдуу аткарбоо;

суу чарба курулмаларын күтүү жана эксплуатациялоо боюнча белгиленген режимдерди бузуу;

сууну пайдалануунун иш жүзүндөгү көлөмдөрү жөнүндө маалыматты же суу пайдалануучуларга белгиленген тартипте берилүүчү башка маалыматтарды жашыруу же бурмалоо;

суу ресурстарын булгоо, түгөтүү же алардын жарандык, өнөр жайлык объекттерине, айыл чарба жерлерине жана жаратылыш ландшафттарына тийгизген терс таасири;

5) суу чарба ишин башкаруу, координациялоо жана жөнгө салуу функциялары:

- ведомстволук уюмдардын жана ишканалардын ишин жетектейт;

- Ирригация жана дренаж боюнча комиссиянын ишин жетектейт;

- суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү менен алектенген уюмдардын жана ишканалардын ишин координациялайт жана жөнгө салат;

- долбоорлорго мамлекеттик экспертиза өткөрөт жана гидромелиоративдик курулмаларды, суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү объектилерин курууга уруксаттарды берет;

- суу чарба капиталдык курулуш программаларын иштеп чыгат жана ишке ашырылышын уюштурат;

- башка атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүдө суу чарба жана суу коргоо долбоорлоруна, илимий-изилдөө, тажрыйбалоо-конструктордук, долбоордук-изилдөө жана курулуш-монтаждоо иштерине мамлекеттик экспертизаны жана мамлекеттик контролдоону жүргүзөт;

- суу чарба системаларын, ошондой эле суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү системаларын эксплуатацияга кабыл алууга катышат;

- мамлекеттик ирригациялык жана коллектордук-дренаждык тармактарын күтүүнү, эксплуатациялоону, техникалык тейлөөнү, учурдагы жана капиталдык оңдоо иштерин уюштурат;

- суу фондунун жерлерин башкарууну уюштурат;

- суу чарба системалары жана курулмалары үчүн суу коргоо зоналарын жана тилкелерин күтүүнүн ченемдерин жана режимдерин иштеп чыгат жана аларды сактоо боюнча иштерди уюштурат;

- мамлекеттин менчигинде турган ирригациялык курулмаларды, ошондой эле ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү объекттерин эсепке алат;

- сугат суусу менен камсыздоо боюнча түзүлгөн контракттарга жана ар жылдык келишимдерге ылайык суу алууну, сугат суусун суу пайдалануучуларга ташууну жана жеткирүүнү уюштурат;

- суу алуу, суу ресурстарын ташуу жана жеткирүү боюнча иштерди координациялайт жана жөнгө салат;

- коллектордук-дренаждык, саркынды жана агызма сууларды бөлүп берүү, тазалоо жана кайрадан пайдалануу ишин координациялайт;

6) суу мамилелерин экономикалык жөнгө салуу функциялары:

- сууну контракттар жана келишимдер боюнча берүү үчүн кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле сууну жаратылыш ресурсу катары пайдаланууга акы төлөөнүн тарифтерин жана жол-жоболорун жөнгө салуучу ченемдерди иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- суу берүүгө типтүү контракттарды жана ар жылдык келишимдерди иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- сугат суусун берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн суу пайдалануучулардан акы төлөмдү чогултууну уюштурат;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында улуттук суу фондун, мамлекеттин балансында турган суу чарба инфраструктурасын, ошондой эле ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү объекттерин башкаруу жана өнүктүрүү максатында мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн финансы каражаттарын максаттуу пайдаланууну жөнгө салат жана мониторинг жүргүзөт;

7) кызмат көрсөтүү функциялары:

- түзүлгөн контракттар жана келишимдер боюнча суу берүүнү камсыздоо;

- түзүлгөн контракттар боюнча гидротехникалык, курулуш жана реабилитациялык иштерин аткаруу;

8) колдоо функциялары:

- ведомстволук уюмдардын, суу чарба органдарынын персоналын, ошондой эле суу пайдалануучу уюмдардын жана ишканалардын адистерин, фермердик жана дыйкан чарбалардын, башка кызыкдар юридикалык жана жеке жактардын өкүлдөрүн окутууну, квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- суу пайдалануучулар ассоциациясынын жана ичүүчү сууну пайдалануучулардын айылдык коомдук бирикмелеринин потенциалын чыңдоого жана өнүктүрүүгө методикалык жактан колдоо көрсөтөт;

- ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүп берүү системаларын күткөн, эксплуатациялаган, техникалык тейлеген жана оңдогон уюмдарга методикалык жана техникалык жардам көрсөтөт;

- ички чарбалык сугат жана дренаждык системаларды өнүктүрүү, айылдык калктуу конуштарды жана айыл чарба жерлерин суу каптоонун таасиринен коргоого байланышкан чараларды координациялайт жана колдоо көрсөтөт.

 1. Агенттиктин укуктары жана милдеттери
 2. Агенттик өзүнүн компетенциясынын алкагында жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана уюштуруу-укуктук формасына карабастан уюмдардан Агенттиктин функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, сунуштарды жана корутундуларды белгиленген тартипте сурап алууга;

- суу ресурстарын башкаруу жана пайдалануу маселелери боюнча мамлекеттик программалардын, концепциялардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун жана башка уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле көз карандысыз эксперттерди тартууга;

- Агенттиктин ишинин маселелери боюнча координациялык, кеңешүүчү (кеңеш, комиссия, топ), анын ичинде ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча анын атынан Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда коргоого;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында эл аралык уюмдар менен меморандумдарды жана макулдашууларды белгиленген тартипте түзүүгө;

- суу чарба багытындагы айрым конструкцияларды жана түйүндөрдү текшерүү, имараттарды жана курулмаларды кабыл алуу үчүн ушул объекттерди эксплуатацияга берүү үчүн мамлекеттик кабыл алуучу комиссияга тапшырганга чейин жумушчу комиссияларды түзүүгө жана алардын ишин уюштурууга;

- Агенттиктин бюджетин түзүүдө мамлекеттик заказдарды эске алуу менен сунуштарды киргизүүгө жана катышууга;

- Агенттикке бекитип берилген негизги фонддордон, жүгүртүү каражаттарынан, башка материалдык баалуулуктардан жана финансы ресурстарынан турган мүлктү белгиленген тартипте пайдаланууга жана тескөөгө;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында ведомстволук уюмдар жана суу чарба ишканалары тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болгон ченемдик техникалык актыларды чыгарууга;

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуу жана аны ведомстволук уюмдарга жана бөлүмдөргө тапшырууга;

- суу ресурстарын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө, сууну жаратылыш ресурсу катары пайдалануу үчүн акы төлөө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөр түрүндө келип түшкөн финансы каражаттарын атайын эсептерге топтоого;

- республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден бөлүнүүчү, тышкы кредиттик жана донордук колдоо линиясы боюнча келип түшкөн, ошондой эле өзүнүн ишин аткаруунун натыйжасында топтолгон финансы каражаттарын пайдаланууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен макулдашуу боюнча жөнгө салууга;

- суу мыйзамдарын бузуу фактылары жөнүндө материалдарды даярдоого жана күнөөлүү адамдарды жарандык-укуктук жазык жоопкерчилигине жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн укук коргоо органдарына же сот органдарына өткөрүп берүүгө;

- сотто доогер жана жоопкер катары чыгууга;

- суу мыйзамдарында каралган учурларда суу пайдалануу укугун чектөөгө же токтотууга;

- суу мыйзамдарында каралган учурларда суу чарба системаларын, курулмаларды жана суу пайдалануучу ишканаларды курууну, реконструкциялоону, кеңейтүүнү, реабилитациялоону жана эксплуатациялоону белгисиз мөөнөткө токтотууга;

- жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө Агенттиктин адистери үчүн квалификацияны жогорулатууну, тренингдерди өткөрүүнү, тажрыйба алмашууну камсыздоого;

- юридикалык жана жеке жактардын арыздары боюнча белгиленген тартипте акы төлөмө кызматтарын көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

 1. Агенттиктин мүлкү жана финансы
 2. Агенттиктин ишин каржылоо төмөнкү каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт:

- республикалык бюджеттин;

- суу берүү, жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча гидротехникалык жумуштарды аткаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнүн, милдеттүү пландык оңдоо-калыбына келтирүү иштеринен ашыкча аткарылган жумуштардын;

- инвестициялардын жана гранттардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынын.

 1. Агенттик суу ресурстарын башкаруу, жөнгө салуу, сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле ирригациялык жана башка суу чарба системаларын, мамлекеттин менчигинде турган курулмаларды күтүү, эксплуатациялоо жана өнүктүрүү максатында ага бөлүнгөн бюджеттик жана башка каражаттардын тескөөчүсү болуп саналат.
 2. Агенттиктин түзүмү жана ишин уюштуруу
 3. Агенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат. Агенттиктин директору бир эле учурда Суу боюнча улуттук кеңештин төрагасынын орун басары болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык Ирригация жана дренаж боюнча комиссияны башкарат.
 4. Директор:

- Агенттикке жүктөлгөн милдеттерди, функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомстволук уюмдарынын жана ишканаларынын түзүмүн жана штаттык санын бекитет;

- ведомстволук уюмдарды жана ишканаларды түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

- ведомстволук уюмдардын жана ишканалардын ишин уюштурат жана контролдойт;

- өзүнүн орун басарларынын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана Агенттиктин, ведомстволук уюмдарынын жана ишканаларынын кызматкерлеринин функциялык милдеттерин белгилейт;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, аймактык, ведомстволук уюмдардын жана ишканалардын жетекчилерин белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, аймактык, ведомстволук уюмдары жана ишканалары жөнүндө жоболорду бекитет;

- Агенттиктин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет жана анын ишин жетектейт;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында буйруктарды, тескемелерди, нускамаларды чыгарат жана ведомстволук ченемдик актыларды белгиленген тартипте бекитет;

- Агенттиктин балансында турган мүлктү жана каражаттарды башкарат, Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык Агенттиктин финансылык жана чарбалык-тескөөчү ишин уюштурат;

- мамлекеттик, мамлекеттер аралык жана чет өлкөлүк уюмдар, юридикалык жана жеке жактар менен кызматташууда Агенттиктин атынан чыгат, Агенттиктин атынан келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзөт, ушул иштерди аткарууга ишеним каттарды берет;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук уюмдарынын кызматкерлерин сыйлайт, Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартиптик жоопкерчилик чараларын көрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

 1. Агенттикте статс-катчынын жана директорунун орун басарларынын кызматтары каралган. Статс-катчыны кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат.
 2. Директордун орун басарлары Агенттиктин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, Агенттиктин директоруна түздөн-түз баш иет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин алкагында Агенттиктин ишин уюштурат.
 3. Агенттикте 9 мүчөдөн турган коллегия түзүлөт. Директор, статс-катчы жана анын орун басарлары кызмат орду боюнча коллегиянын мүчөлөрү болуп саналат. Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү жана Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери кирет. Коллегиянын мүчөлөрүнүн жекече курамы Агенттиктин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Коллегиянын иш тартиби Агенттиктин директору тарабынан бекитилүүчү жобо менен аныкталат.
 4. Агенттиктин бирдиктүү техникалык саясатын калыптандыруу жана суу мамилелери жаатындагы орчундуу проблемаларды квалификациялуу чечүү, суу фондун коргоону жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыздоо максатында Агенттиктин алдында илимий-техникалык кеңеш түзүлөт, аны директор башкарат. Илимий-техникалык кеңештин иши жөнүндө жобо жана анын жекече курамы Агенттиктин директору тарабынан бекитилет.
 5. Ведомстволук жана аймактык бөлүмдөр ишин өз алдынча жүргүзөт, Агенттикке түздөн-түз баш иет жана ага өзүнүн иши жөнүндө отчет берет.
 6. Агенттиктин алдында илимий-техникалык эксперттердин жумушчу топтору уюштурулушу мүмкүн.
 7. Кайра уюштуруу жана жоюу тартиби
 8. Агенттикти кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
 9. Агенттиктин иши токтотулган учурда, анын уюмдаштыруучу жана архивдик документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталууга жана пайдаланууга тийиш.

СРМА

 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Суу ресурстары Мамлекеттик агенттиги

Күн тартиби

Иш күндѳрү:

Дүйшѳмбү- Жума 9:00 дон - 18:00 го чейин 

Дем алыш күндѳрү:

Ишемби, Жекшемби

Байланыштар

Дареги:

Кыргызстан, Бишкек, 720055

ул. Токтоналиева, 4 "А"

Телефон:

+996 312 54 90-95 (кабылдама)

Факс: 

+996 312 54 90-95

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…