Суу маалымат системасы

Суу боюнча маалымат системасы (СМС)

ЦМТ жѳнүндѳ маалымат

ЦМТ (мындан ары-ЦМТ) тексттик маалыматтары жана жерге байланыштырылган тематикалык карталардын катмарларынын ар кандай серверлерде сакталган, жана түйүндүк система аркылуу бириктирилген жана веб-сайтта бардык суу пайдалануучуларга маалымдоолорду/маалыматтарды берүү үчүн түзүлгѳн.


Түзүмү:

Негизги иш-милдеттер:

Цифралык маалымат түйүнү командасынын жумушунун негизги багыттары болуп ЦМТты түзүү жана Айыл чарба,тамак-аш ѳнѳр жайы жана мелиорация министрлигинин Суу чарба жана мелиорация Департаментине (СЧжМД) 1-УСРБДнын 1.1. жана 1.2. компоненттерин жүзѳгѳ ашыруу үчүн техникалык жардам берүү саналат, ал ѳзүнѳ: СЧжМДин ГО жана анын облустук жана райондук бѳлүмдѳрүнүн ортосунда маалымат алмашуу боюнча цифралык маалымат системаны орнотуу, бул системаны кармап турууга ЦМТнүн персоналын жана командасын окутууну, Ѳзгѳчѳ кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометти кошуп алганда, ар кандай уюмдардан алынган маалыматтардын негизинде суу сектору, дарыя агымдары, суу топтоо, жана агын сууларды кое берүү боюнча ЦМТти иштеп чыгууну жана жайылтууну камтыйт.

1.1.Кичи компонент: СЧжМДнын ГОсу, СЧББ жана СЧРБнын бѳлүмдѳрү үчүн Цифралык маалымат түйүнүн (ЦМТ) (ЦИС) орнотуу, Суу боюнча маалымат системасынын (мындан ары-ЦМС) персоналын жана командасын системаны тейлѳѳ боюнча окутуу

СЧжМДин ГО, СЧББ, СЧРБ, УВ жана МГЭнин баардык бѳлүмдѳрү VPN туташтыргычы аркылуу ѳз-ара жана интернетке кошулган.

 1. ГО- 40 Мбит/сек Интернет;
 2. 7 СЧББ – 10 Мбит/сек;
 3. 3 УВ – 5 Мбит/сек. чейин;
 4. 40 СЧРБ- 512 Кбит же 0.512 Мбит/сек

1.2.Кичи компоненти. СЧжМД веб-сайтында жеткиликтүү жана/же VPN туташтыргыч аркылуу таблицалык жана геомейкиндик маалымат базалардын онлайн тиркемелерин кошуп алганда Суу боюнча Цифралык Маалымат Системасын түзүү (мындан ары-ЦМТ),

ЦМТ командасынын жумушунун натыйжалары:


 1. СЧжМДнын бардык 52 бѳлүмдѳрү VPN и Интернет аркылуу кошулган ЦМТ цифралык маалымат түйүнү орнотулган.
 2. Бардык тиешелүү сервердик программалык камсыздоону кошкондо, бардык жети СЧББжана ГОдо он үч (13) сервер (алты ГО жана жети СЧББ ) орнотулган жана ишке киргизилген.
 3. 100 дѳн ашуун точкаларда, ГО жана ДИАБ да LAN-туташтыргычы жакшыртылган
 4. Интернетте беш (5) онлайн базалык маалыматтын таблицалык тиркемелер жайылтылган, алар тесттен ѳткѳрүлгѳн жана СЧББжана СЧРБнын тандалып алынган топторунда пайдаланылууда.
 5. Суу ресурстары жана ирригация боюнча 124 вектордук катмарлары жана эки растровдук сүрѳттѳлгѳн кеңири маалыматтарды жыйноочу СМСтин геомейкиндик малымат базасы түзүлгѳн. ЦМТ командасы 100+онлайн мейкиндик катмар жана 40+тематикалык карталарды жарыялады.
 6. СЧжМДин ЦМТнын веб-сайты маалымат базасынын беш веб-тиркемесине жана ГИСтин картасынын кызматын алуу мүмкүндүгү менен жайылтылды.
 7. ЦМТнын жана маалымат базасынын алты бардык иш-чараларын документтештирүү боюнча жыйырма эки (22) техникалык отчет даярдалды
 8. Ѳлкѳнүн суу объектилерин кодировкалоо системасы орнотулган жана узундугу 5км ден узун келген 4624 дарыялардын сегменттерин кодировкалоо системасы орнотулуп, 4560 суу алуучу аянттар, 65 кѳл (аянты>0.5 км) 2) 16 суу сактагыч; 78 Гирометтин 78 гидропосттору, 48 Гидрометтин суунун сапатына мониторинг жүргүзүүчү 48 посту; 32метрологиялык станциялар; 1160 гидротехникалык курулмалар; СЧжИД жана 322 башкы ирригациялык каналдардын 101де 116 ирригациялык түйүндѳрдүн системасы, 322 башкы ирригациялык каналдардын 101де кодировкалоо жүргүзүлгѳн.
 9. 2500 дѳн кѳп сандагы 52 СЧжМДнин бѳлүмдѳрүнүн, ЦМТтын жумушчу топторунун жана ЦМТкомандасынын катышуучулары үчүн 203 окутуу иш-чаралары ѳткѳрүлдү

2019-жылдын 25-июнуна карата СЧжМДги ЦМТ

 • 5 маалымат базанын онлайн тиркемелери – суунун саны, сугат сууларын пайдаланануу, улуттук суу пайдалануу жана СПА;
 • 100+жана 40+тематикалык карталарды кошуп алганда 100+мейкиндик катмарлар, веб-картировкалоо боюнча онлайн кызматын кѳрсѳтүү;
 • башкаруу инструменттери боюнча бир демонстрация жана дагы экѳѳ иштелип жатат
 • сканирленген документтери менен 701 электрондук китеп жана растролук сүрѳттѳлүүнүн сканирлерленген файлдары менен 81 электрондук карталар

ЦМТын негизги артыкчылыктары

 • СЧжМД Вебсайты ЦМТнүн таблицалык жана маалымат геомейкиндик маалымат базасынын тиркемелерине түз мүмкүнчүлүктү берет
 • УСРБД-1 алкагында Кыргыз Республикасы үчүн иштелип чыккан КВОну пайдалануу менен ЦМтин геомейкиндик жана таблицалык маалымат базасын интеграциялоо;
 • VPN туташтыргычы аркылуу натыйжалуу интеграцияланган клиентке –багытталган архитектура
 • Суу ресурстары жана ирригация жѳнүндѳ ар тараптуу маалыматтарды универсалдуу жайгаштыруу
 • Маалыматтарды чагылдыруу менен натыйжаларды толук функционалдык визуалдаштыруу
 • Геомейкиндик талдоо жана малыматтарды башкаруу жѳндѳмдүүлүгү
 • Маалыматтардын негизинде чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүктѳрүн кеңейтүү

Бенефициарлар

 1. СЧжМДинБО
 2. СЧжМДин баардык 52 бѳлүмдѳрү
 3. Беш БВА
 4. Баардык кызыкдар болгон мамлекеттик ведомстволор
 5. Университеттер жана илимий-изилдѳѳ институттар
 6. Ѳнүгүүнүн эл аралык агенттиктери
 7. Кеңири коомчулук

ЦМТ боюнча Пландар


 1. Таблицалык маалыматтарды интеграциялоо, мисалы, SQLбазанын негизинде суу ресурстарын башкаруу, ирригация жана мелиорация боюнча ЦМТ нүн таблицалык кѳп максаттуу тиркемелерин түзүү
 2. Геомейкиндик малыматтарды интеграциялоо, мисалы, УСРду жана ирригацияны башкаруу үчүн геомейкиндик маалымат базасында ЦМТга башка кызыкдар болгон ведомстволордон геомейкиндик маалыматтардын тийиштүү катмарларын кошуу жана иреттѳѳ; Геомейкиндик катмарларды, ЦМТ тиркемелериндеги таблицалык маалыматтарды суу объектисинин коду аркылуу таблицалык маалыматтарды визуализацияны жакшыртуу жана кошулган таблицалык маалыматтар аркылуу мейкиндик анализ жүргүзүү.
 3. ЦМТ тиркемелерин кошуу, мисалы, БВАнын ар бир беш зонасы үчүн суу балансасын калькуляциялоо, СПАнын ар бир тейлѳѳ зонасындагы ѳсүмдүктѳрдүн сууга болгон керектѳѳсүн эсептеп чыгуу; топурак-ѳсүү катмарлар жерлерин пайдалануу/картировкалоо жана ар бир БВА үчүн жаан-чачындын агынын болжолдоо.
 4. Улуттук масштабда суу ресурстары жана ирригация боюнча маалымдоолорду жана маалыматтарды, мисалы, Суу Атласын жана Ирригациялык Атласты даярдоо; ар бир 40 СЧРБда VPN жана Интернет туташтыргычтары менен LAN-системасын бардык кызматкерлери СМСтын онлайн базасына ѳздѳрүнүн компьютери менен түз кирүү мүмкүнчүлүгүнѳ ээ болуу үчүн орнотуу жана жайылтуу.
 5. Мисалы, маалыматтарды чогултуу, маалыматтар менен алмашуу, маалыматтардын коопсуздугу жана жылдык отчеттуулук, ошондой эле, улуттук маалыматтар жана карталардын символикалык стандарттарын кошуп алганда, СМСты тейлѳѳнү жѳнгѳ салуучу мыйзамдарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу аркылуу СМСтин маалыматтарын сактоонун масштабдарын кеңейтүү.
 6. Мисалы, институциалдык жана профессионалдык ѳнүктүрүүнү СЧжИД /ГКВРжМ алдындагы суу боюнча толук функционалдуу иштеген Маалымат борборун түзүү аркылуу DBMS, ГИС , IT/LAN/VPN ти программалык жана компьютердик тейлѳѳ боюнча кѳп сандагы тренингдерди ѳткѳрүүнү ишке ашыруу
 7. Мисалы, СМСти пландоо жана каржы менен камсыз кылууну суу ресурстары үчүн акы тѳлѳѳ, жылына СМСтин жумушу жана аны тейлѳѳ үчүн ѳлчѳмү 300 000 АКШ долларын бѳлүү жана камсыз кылуу, ошондой эле, тѳрт адистер жана тѳрт IT инженерлер, ошондой эле, ар бир жылы техникалык жардамдарды берүү үчүн келүүчү үч кыска мѳѳнѳткѳ жалданган эл аралык консультанттар тарабынан толук мыктыланган тиркемелерди иштеп чыгуу.

 

СРМА

 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Суу ресурстары Мамлекеттик агенттиги

Күн тартиби

Иш күндѳрү:

Дүйшѳмбү- Жума 9:00 дон - 18:00 го чейин 

Дем алыш күндѳрү:

Ишемби, Жекшемби

Байланыштар

Дареги:

Кыргызстан, Бишкек, 720055

ул. Токтоналиева, 4 "А"

Телефон:

+996 312 54 90-95 (кабылдама)

Факс: 

+996 312 54 90-95

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…